Conflicterende belangen

Conflicterende belangen

Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen het volmachtbedrijf en het bemiddelingsbedrijf. Wanneer er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de intermediaire activiteiten (van Combinass b.v.) enerzijds en de volmachtactiviteiten (van Intermed Verzekeringen b.v.) anderzijds, dan wordt er niet voldaan aan hetgeen de wetgever door middel van de Wft heeft beoogd te regelen.
De rol van het intermediair is om de belangen van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan haaks staan op het dienen van het belang van de verzekeraar en/of van de aanbieder. Voor een integere bedrijfsvoering is het belangrijk dat de situaties – die mogelijk conflicterend kunnen zijn – en ook de wijze waarop de feitelijk leider van het bemiddelingsbedrijf c.q. volmachtbedrijf in zo’n situatie dient te handelen, worden omschreven. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er situaties zich voordoen die vooraf niet zijn omschreven, maar waarbij er wel sprake is van een conflictsituatie. In die gevallen moet het ook duidelijk zijn op welke wijze er gehandeld dient te worden.

Voorbeelden van conflicterende belangen:
Er is een verschil van mening over de voorwaarden en premie waarop een bepaalde risico kan worden verzekerd;

Er is een verschil van mening over de vraag of een bepaalde schade wel of niet onder de dekking van een verzekering valt.

Voorkomen van conflicterende belangen:
Het volmachtbedrijf en het bemiddelingsbedrijf zullen hun uiterste best doen om situaties van conflicterende belangen te voorkomen. Eén van de genomen maatregelen is, dat beide bedrijven een aparte juridische entiteit hebben.

Beleid
Algemeen is het volgende beleid geformuleerd voor het volmachtbedrijf (Intermed Verzekeringen b.v.):
De feitelijk leider van Intermed Verzekeringen b.v. is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.
Wanneer niet duidelijk is hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld moet worden, dan beslist de feitelijk leider en – indien nodig – dat na (schriftelijke) toestemming van de volmachtgever(s).

Afwijkingen van de in de volmacht(en) verleende bevoegdheden, kunnen uitsluitend plaatsvinden na (schriftelijke) toestemming van de volmachtgever(s).

Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan (één van) de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.